Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành Giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành giáo dục cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

  1. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  2. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928). Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 trong toàn ngành.

II. YÊU CẦU

  1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo, người học và người lao động trong ngành. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012: Đề nghị kéo dài đến năm 2016

Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012: Đề nghị kéo dài đến năm 2016 Chiều ngày 5/4/2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo 04 đề án thuộc Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 (ban hành kèm theo Quyết định 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền – Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 2 cho biết, dự kiến tháng 11 sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình bằng hình thức trực tuyến sau khi các Bộ Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tổng kết các đề án do các Bộ chủ trì.
Ban Chỉ đạo nhất trí thông qua việc tổng kết Chương trình nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, xác định những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, tác động của hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đời sống kinh tế - xã hội, công tác giải quyết khiếu nại – tố cáo, thực hiện dân chủ cơ sở…

Trong số các nguyên nhân khiến việc thực hiện Chương trình còn hạn chế, tồn tại thì theo đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, vấn đề đáng lưu ý là nhận thức của các cấp chính quyền đối với vai trò của Chương trình nói chung và các đề án trong chương trình nói riêng đã ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai. Thậm chí có lãnh đạo địa phương “chưa biết” đến sự tồn tại của Chương trình. Bên cạnh đó, đội ngũ pháp chế ngành ở địa phương “chưa đủ lực cũng như chưa đủ mạnh” để chủ động và tích cực triển khai các hoạt động của Chương trình, kinh phí cho các hoạt động còn chưa được cấp kịp thời, phù hợp… như phản ánh của đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012: Đề nghị kéo dài đến năm 2016 Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ của đại diện lãnh đạo các Bộ tham gia Chương trình, thời gian qua, các đề án trong chương trình đã được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và sự hưởng ứng của nhân dân. Nhờ vậy, các đề án đã đạt các kết quả đáng khích lệ, bước đầu tạo nên những điểm nhấn cơ bản trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Từ các kết quả đã đạt được cũng như tác động tích cực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến đời sống kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo 4 đề án nhất trí đề nghị đưa phổ biến, giáo dục pháp luật vào các Chương trình mục tiêu quốc gia để việc thực hiện được ổn định, xác định biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt đề nghị chính quyền các địa phương phải “vào cuộc” vì “Trung ương tích cực, địa phương đứng ngoài” thì không Chương trình nào được triển khai có hiệu quả” – đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Lãm – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 2 cũng cho biết, dự kiến trong tháng 4, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt cho tiếp tục triển khai 4 Đề án của Chương trình đến năm 2016 nhằm phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác PBGDPL trong giai đoạn mới./.

Huy Anh, ảnh Cục Công nghệ thông tin

Theo Bộ Tư pháp

 
Kế hoạch thực hiện Đề án “củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2012
BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN


Số: 1988/KH-ĐA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  15 tháng  03 năm 2012

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án "củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" năm 2012

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

A

Hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án

 

 

 

 

1

Xây dựng văn bản

 

 

-Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổng kết Đề án 2 giai đoạn 2008-2012

- Văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổng kết Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2008-2012
- Văn bản hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình.

Bộ Tư pháp

Các thành viên Ban chỉ đạo

 

 

 

 

 

Tháng 2-4/2012

 

Công văn

-Dự toán kinh phí thực hiện Đề án

Bộ Tư pháp

 

Tháng 2-3/2012

Dự toán

Tải văn bản tại đây

 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Trang 3 trong tổng số 6