Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ
Công văn hướng dẫn bộ, ngành, địa phương tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 – 2012

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 12/03/2008 tại Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg, đến nay sau 05 năm thực hiện Chương trình, để đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tiếp theo, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình như sau:

  • Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết việc thực hiện Chương trình và các Đề án được ban hành kèm theo Chương trình bằng hình thức phù hợp;
  • Báo cáo tổng kết gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2012;
  • Các cơ quan chủ trì các đề án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chủ trì thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số); Bộ Tư pháp (chủ trì thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước); Bộ Giáo dục và Đào tạo (chủ trì thực hiện Đề án nân cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường); Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (chủ trì thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp) cần xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổng kết Đề án và tổ chức tổng kết Đề án của ngành mình xong trong tháng 9/2012.

Để việc tổng kết có trọng tâm và và thiết thực, hiệu quả, Bộ Tư pháp xây dựng Đề cương báo cáo tổng kết và các Bảng phụ lục thống kê số liệu, kết quả đạt được về việc thực hiện Chương trình. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Đề cương và các Bảng phụ lục này  xây dựng báo cáo tổng kết của bộ, ngành, địa phương mình.

 
Các văn bản triển khai thực hiện Đề án PBGDPL cho thanh niên năm 2012

BỘ TƯ PHÁP

Số: 2873/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 4  năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015. Năm qua, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Đề án đối với thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, Bộ Tư pháp đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, cán bộ Đoàn; biên soạn các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức giới thiệu pháp luật, hướng dẫn hành vi ứng xử pháp luật cho thanh niên, thiếu niên… Ủy ban nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban điều hành; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai Đề án bước đầu có ý nghĩa, tác dụng tích cực, tạo cơ sở tăng cường các hoạt động giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên trên phạm vi toàn quốc.

Tải văn bản tại đây

BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

Số: 1825/KH-ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

BỘ TƯ PHÁP

Số: 2873/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” năm 2012

KẾ HOẠCH
thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm  nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2012

Tải văn bản tại đây

 
Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, ngày 14/10/2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4061/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp lụat về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

Tải file tại đây

 
«Bắt đầuLùi123456Tiếp theoCuối»

Trang 4 trong tổng số 6