Thời khóa biểu Học Kỳ hè 2015 (dự kiến) PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 5 2015 00:14

_
TỔ GIÁO DỤC NỮ CÔNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2014-2015
TT Tên học phần Mã lớp HP Số tín chỉ Số SV
tối
thiểu
Số SV tối đa Lịch học Tên giảng viên Phòng
học
Ngày bắt đầu
1 Làm Bánh DOMS100301 2 15 20 Thứ 2, 2 - 6
Thứ 4, 2 - 6
Thứ 6, 2 - 6
Lê Thị Lệ Phương (TG) C1011 7/13/2015
2 Làm Bánh DOMS100302 2 15 20 Thứ 2, 8 - 12
Thứ 4, 8 - 12
Thứ 6, 8 - 12
Lê Thị Lệ Phương (TG) C1011 7/13/2015
3 Làm Bánh DOMS100303 2 15 20 Thứ 3, 2 - 6
Thứ 5, 2 - 6
Thứ 7, 2 - 6
Lê Thị Phương Duyên C1011 7/14/2015
4 Làm Bánh DOMS100304 2 15 20 Thứ 3, 8 - 12
Thứ 5, 8 - 12
Thứ 7, 8 - 12
Lê Thị Phương Duyên C1011 7/14/2015
5 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 2, 2 - 6
Thứ 4, 2 - 6
Thứ 6, 2 - 6
Phạm Thuỳ Trang C1007A 7/13/2015
6 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 2, 8 - 12
Thứ 4, 8 - 12
Thứ 6, 8 - 12
Phạm Thuỳ Trang C1007A 7/13/2015
7 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 2, 8 - 12
Thứ 4, 8 - 12
Thứ 6, 8 - 12
Nguyễn Thị Nguyên An C1007B 7/13/2015
8 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 3, 2 - 6
Thứ 5, 2 - 6
Thứ 7, 2 - 6
Phạm Thuỳ Trang C1007A 7/14/2015
9 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 3, 2 - 6
Thứ 5, 2 - 6
Thứ 7, 2 - 6
Nguyễn Thị Nguyên An C1007B 7/14/2015
10 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 3, 8 - 12
Thứ 5, 8 - 12
Thứ 7, 8 - 12
Phạm Thuỳ Trang C1007A 7/14/2015
11 Làm Hoa Voan
2 15 20 Thứ 3, 8 - 12
Thứ 5, 8 - 12
Thứ 7, 8 - 12
Nguyễn Thị Nguyên An C1007B 7/14/2015TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Dương Thị Minh Xuân