Các văn bản khác PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:08

TT

Thông tin

Trích yếu

VIII. CÁC VĂN BẢN KHÁC

1

KH: 14/2005/QĐ-BKHCN

Ngày BH: 08/9/2005

Ngày HL: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

NBH: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định về Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Link phụ lục (Phụ lục); Link (bản đầy đủ))

 

2

KH: 42/VBHN-VPQH

Ngày BH: 10/12/2018

Ngày HL: 01/07/2019

NBH: Văn phòng Quốc hội

Hợp nhất Luật Giáo dục đại học

(Link)


3

KH: 99/2019/NĐ-CP

Ngày BH: 30/12/2019

Ngày HL: 15/02/2020

NBH: Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

(Link)

4

KH: 43/2019/QH14

Ngày BH: 14/06/2019

Ngày HL: 01/07/2020

NBH: Quốc hội

Luật Giáo dục

(Link)