Văn bản quy phạm nội bộ PDF. In Email
Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 11:12

TT

Thông tin

Trích yếu

IX. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ

1

KH: 1620/QĐ-ĐHSP

Ngày BH: 26/7/2017

Ngày HL: 26/7/2017

NBH: Hiệu trưởng ĐHSP

Quy định Quản lí các hoạt động hợp tác quốc tế Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Link)

2

KH: 1575/QĐ-ĐHSP

Ngày BH: 13/7/2020

Ngày HL: 13/7/2020

NBH: Hiệu trưởng ĐHSP

Quy định Quản lí người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

(Link)