Biểu mẫu đăng ký quyền tác giả, sáng chế/giải pháp hữu ích PDF. In Email
Thứ ba, 28 Tháng 12 2021 10:49

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

 

- Tài liệu hướng dẫn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích: PDF

- Tờ khai đăng ký sáng chế: 01-SC

- Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 03-YCTĐ

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả: DOCX