Thông báo V/V tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc 2022" PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 4 2022 13:57

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI "ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC 2022"
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH