Kế hoạch đăng kí TTSP hệ chính quy năm học 2022 - 2023 PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 12 2022 17:55
Kế hoạch đăng kí học phần Thực tập sư phạm:

1. Ghi danh TTSP (giai đoạn từ 13/12/2022 đến 22/12/2022): toàn bộ các SV (kể cả theo đoàn và tự túc) có nguyện vọng TTSP trong HK2 năm học 2022 - 2023 cần ghi danh TTSP bằng cách đăng ký vào lớp PRIM172601 (đối với TTSP1) hoặc PRIM142901 (đối với TTSP2) để hệ thống rà soát điều kiện học trước/tiên quyết đối với việc TTSP theo kế hoạch đăng kí học phần HK2 chung toàn trường cho mỗi khóa (giai đoạn từ 13/12/2022 đến 22/12/2022). Những SV không đăng kí vào các lớp PRIM172601 hoặc PRIM142901 xem như không có nguyện vọng TTSP trong HK2 năm học 2022 - 2023.

2. Chọn đoàn TTSP (giai đoạn sau 23/12/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau): Các trường hợp có đơn TTSP đầy đủ chữ ký, đã nộp về Văn phòng Khoa sẽ được chuyển sang lớp học phần TTSP tương ứng với đơn (sẽ mở sau). Các trường hợp còn lại sẽ thực hiện CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN sang đoàn TTSP tương ứng (KHÔNG được hủy lớp vì khi đó hệ thống khóa quyền đăng ký mới vào lớp học phần). Nếu có đoàn TTSP nào vượt sĩ số tối đa (do đăng kí thành công chỉ khác biệt ở phần trăm giây / phần nghìn giây), SV trong đoàn đó cần chủ động chuyển sang đoàn khác trước khi hệ thống đóng tính năng chuyển lớp, hoặc sẽ được Nhà trường chuyển sang đoàn khác để cân đối sĩ số.

3. Nhà trường sẽ tiến hành rà soát những trường hợp đăng kí chậm hơn (sau khi xem chi tiết hơn thời gian đăng ký thành công được lưu trên dữ liệu hệ thống) ở các đoàn vượt sĩ số tối đa (nếu có xảy ra) và những trường hợp ghi danh TTSP nhưng chưa chuyển lớp để xếp vào những đoàn TTSP chưa đủ sĩ số.