Lịch học các lớp Vừa làm vừa học PDF. In Email
Thứ tư, 01 Tháng 2 2023 16:39

Giới thiệu website mới để HỌC VIÊN theo dõi Dự kiến Lịch học, Lịch thi các lớp Vừa làm vừa học Giáo dục Tiểu học:

Địa chỉ chính thức: http://tracuu.hcmue.edu.vn/gdth

Địa chỉ dự phòng: https://sites.google.com/hcmue.edu.vn/gdth

Lưu ý: Thời gian, Tên học phần, Giảng viên phụ trách có thể được điều chỉnh nên học viên cần cập nhật thường xuyên.