Thông báo về kết quả buộc thôi học sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 vì hết hạn đào tạo theo quy chế PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2023 10:01

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo sách sinh viên Khóa 39 và Khóa 40 bị buộc thôi học hết hạn đào tạo theo quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-ĐHSP ngày 21/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết danh sách sinh viên xem ở link bên dưới:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZhkyeCXKs9YxIdoXiAsdAmqlPzTYAmf2/edit?usp=share_link&ouid=117836384953139299044&rtpof=true&sd=true