Phổ biến giáo dục pháp luật
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Tin trang chính Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành Giáo dục
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành Giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của ngành giáo dục cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

  1. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
  2. Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928). Tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 1928 trong toàn ngành.

II. YÊU CẦU

  1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới đến cán bộ, nhà giáo, người học và người lao động trong ngành. Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo)