Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Công Tác ĐBCL Đảm bảo chất lượng Thông báo hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Thông báo hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm TPHCM PDF. In Email
Thứ năm, 07 Tháng 9 2017 16:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261A/TB-ĐHSP TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành Tự đánh giá và công khai Báo cáo Tự đánh giá
để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học


Kính gửi: - Trưởng các đơn vị;

-  Các cán bộ, viên chức;

-  Học viên, sinh viên Trường;

Thực hiện kế hoạch số 1062/KH-ĐHSP ngày 05 tháng 10 năm 2016 về Kế hoạch Tự đánh giá của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường giai đoạn 2012-2017

Quá trình tự đánh giá của Trường đảm bảo tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá được dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo công khai thông tin của Báo cáo Tự đánh giá như sau:

  1. Giai đoạn đánh giá: Từ năm 2012 đến năm 2017.
  2. Thời gian tiến hành Tự đánh giá: Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017.
  3. Việc tự đánh giá đã được thực hiện theo đúng quy trình và báo cáo tự đánh giá được viết theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  4. Kết quả đánh giá:
   • Số tiêu chí đạt yêu cầu: 60/61, chiếm 98.4%.
   • Số tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 01 (tiêu chí 9.8)
   • Số tiêu chuẩn còn có tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 01 (tiêu chuẩn 9)
   • Dự kiến thời gian đánh giá ngoài: tháng 12/2017.

Báo cáo tự đánh giá Nhà trường có thể được truy cập tại đây.

Trân trọng.

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Lưu: TCHC, KT&ĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

 

 

Cập nhật ngày 17.11.2017: Sau khi nhận được kết quả giám định báo cáo Tự đánh giá của Trung tâm Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học cao đẳng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh và cập nhật báo cáo Tự đánh giá của trường