Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Công Tác ĐBCL Đảm bảo chất lượng Kế hoạch Báo cáo Tự đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Kế hoạch Báo cáo Tự đánh giá để kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 10 2016 08:01

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh công bố Kế hoạch thực hiện Tự đánh giá Cơ sở giáo dục, tiến tới tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

https://drive.google.com/open?id=0B9OHiGubsT1uSjE3T0x0bFdMVmM