280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 4/2020- Tập 17, Số 4/2020 - KHXH&NV PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 08:53

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 17,

Số 4(2020)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
17

4/2020 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Trần Thị Thanh Trúc

Về miền nguồn ‘thể thao’ và miền đích ‘chính trị’ trong diễn ngôn báo chí Mĩ (Xem toàn văn)

Source domain ‘sport’ and target domain ‘Politics’ in American news media discourse

555-561
2 Hồ Thanh Tâm

Chính sách cân bằng Việt Nam của chính quyền Nixon sau Hiệp định Paris (01-6/1973)

Equilibrium strategy in Vietnam by Nixon administration for post-Paris Agreement period (January-June, 1973)

562-574
3
Nguyễn Đình Việt

Ẩn dụ cấu trúc “CON NGƯỜI LÀ VẬT DỤNG NHÀ BẾP” trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt (Xem toàn văn)

Structural metaphors “HUMAN BEINGS ARE KITCHEN UTENSILS” in vietnamese folk songs and idioms

575-583
4
Trần Duy Khương

Nỗi sợ nhìn từ loại hình văn hóa giới (Trường hợp nỗi sợ ở nam giới) (Xem toàn văn)

Fear from the gender culture (Fear in men)

584-597
5

Võ Thị Thanh Tùng,

Đặng Phan Quỳnh Dao

Khát vọng canh tân đất nước của Nguyễn Bá Trác trong Hạn mạn du kí (Xem toàn văn)

Nguyen Ba Trac’s desire to renew the country in “Han man du ki”

598-610
6 Lê Thị Thu Trang

Dấu ấn tư tưởng Phật giáo thời đại Lý – Trần qua các tiểu thuyết lịch sử sau năm 1986 (Xem toàn văn)

Imprints of Buddhist thoughts during Ly – Tran dynasties in historical novels after 1986

611-622
7
Nguyễn Kim Châu

Biểu tượng núi trong tâm thức văn hóa của cư dân An Giang (Xem toàn văn)

Mountain as a symbol in the cultural mindset of people in An Giang

623-632
8 Trần Thuận, Võ Phúc Toàn

Cuộc vận động Duy Tân với sự thay đổi tư duy kinh tế ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (Xem toàn văn)

Duy Tan movement with the change of economic thinking in Vietnam in the early 20th century

633-645
9
Nguyễn Thái Giao Thủy

Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt Nam (Xem toàn văn)

Cultural diplomacy in Vietnam’s foreign policy

646-655
10 Nguyễn Thị Lý

Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động dân số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-2017 (Xem toàn văn)

Factors affecting the population change of Dong Nai Province from 2000 to 2017

656-666
11 Nguyễn Thị Thu Lài

Phát triển bền vững vùng kinh tế Tây Nguyên dưới giác độ tổ chức xã hội tộc người (Xem toàn văn)

Sustainable development of Tay Nguyen economic region in the sense of ethnic social organization

667-678
12 Nguyễn Văn Sang

Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842) (Xem toàn văn)

The impressment of american sailors in the British-American relations from the American revolutionary war to the Webster Ashburton treaty (1783-1842)

679-691
13 Trần Trung Hiếu

Mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm của kết cấu “X + từ chỉ bộ phận cơ thể người” trong tiếng Anh (Xem toàn văn)

The cognitive models of conceptual metaphors represented by the idiomatic structures “X + body organs” in English

692-704
14 Trương Thị Linh

Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương (Xem toàn văn)

Imprints of the realism in the Southern short stories in the early twentieth century: A case of Son Vuong

705-716
15

Nguyễn Thị Huỳnh Phượng,

Nguyễn Thị Bé Ba

Lê Thị Tố Quyên, Lý Mỹ Tiên

Du lịch chợ nổi tại thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và giải pháp phát triển (Xem toàn văn)

Floating market tourism in Can Tho city: Current status and development solutions

717-732
16 Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa (Xem toàn văn)

Reading culture from the systematical aspect of a culture

733-742
17 Trần Thị Mỹ Hiền

Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học của Kiều Thanh Quế (Xem toàn văn)

Style of literature research and criticism by Kieu Thanh Que

743

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu