280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
Các biểu mẫu về NCKH của GV PDF. In Email
STT Nội dung File
1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp Quốc gia Doc
2 Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ Docx
3 Phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp Trường Doc

I.  Mẫu đề tài cấp Bộ

1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ Docx
2 Thuyết minh đề tài Docx
3 Phiếu nhận xét đánh giá đề xuất Docx
4 Tiềm lực của cá nhân đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài Docx
5 Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm Docx
6 Báo cáo triển khai thực hiện Docx
7 Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài Docx
8 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài Mau1.10
9 Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Anh Mau1.11
10 Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở Mau1.12
11 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở Mau1.13
12 Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ Mau1.14
13 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ Mau1.15
14 Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ (Bắt buộc phải có trong hồ sơ nghiệm thu lần II) Mau1.16
15 Mẫu đề xuất Hội đồng nghiệm thu lần I - Cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ (7 người) Mau1.17
16 Mẫu đề xuất Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (10 người) Mau1.18
17 Phụ lục 2 : Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết, tóm tắt Mau
18 Biên bản họp HĐ thanh lý đề tài KHCN cấp Bộ Mẫu 1.19

II.  Mẫu đề tài Cấp Trường

1 Phiếu đề xuất nhiệm vụ Mau1.1CS
2 Thuyết minh đề tài Mau1.4CS
3 Phiếu bổ sung thuyết minh Mau1.10CS
4 Phiếu đánh giá thuyết minh Mau1.5CS
5 Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh Mau1.6CS
6 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường Mau1.9CS
7 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường Mau1.8CS
8 Báo cáo triển khai thực hiện Mau1.16CS
9 Biên bản kiểm tra thực hiện Mau1.12CS
10 Tóm tắt kết quả nghiên cứu Mau1.17CS
11 Tóm tắt kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh Mau1.18CS
12 Phiếu đánh giá nghiệm thu Mau1.15.CS
13 Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu Mau1.16.CS
14 Trang bìa và Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết, tóm tắt RAR
15 Biên bản họp HĐ thanh lý đề tài KHCN cấp Trường
Mẫu 1.17
16 Đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài Mẫu

III.  Mẫu tài chính

1 Dự toán kinh phí thực hiện đề tài Mau01
2 Tổng hợp kinh phí xin thanh toán Mau02
3 Bảng kê chứng từ chi tiết Mau03
4 Hội thảo, báo cáo chuyên đề (xê-mi-na) Mau04
5 Hợp đồng thuê khoán chuyên môn
Mau05
6 Thanh lí hợp đồng thuê khoán chuyên môn
Mau06
7 Mẫu biên nhận tiền Mau07
8 Bảng kê chi trả thuê khoán chuyên môn
Mau08
9 Hướng dẫn về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KH-CN (Căn cứ lập dự toán) Huong_dan_che_do_chi_tieu_de_tai_KHCN

IV.  Mẫu biểu khác

1 Kê khai lí lịch khoa học của cán bộ mauLLKH
2 Mẫu Hợp đồng với sinh viên hdsv2006
3 Đăng kí Hội thảo
HT-01
4 Thanh lí đề tài 01 : dành cho chủ đề tài TLDT01
5 Thanh lí đề tài 02 : dành cho cơ quan chủ trì (đơn vị) TLDT02
6 Tuyển chọn : đề xuất Hội đồng tuyển chọn TC.02
7 Tuyển chọn : Đơn vị gửi danh sách các đề tài đăng kí TC.01
8 Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ đăng bài báo khoa học Mau BBKH
9 Mẫu Lí lịch khoa học xét giải thường KHCN Mau LLKH giaithuong
10
Mẫu đăng kí giải thường KHCN Mau DK giaithuong
11
Mẫu tóm tắt thành tích KHCN Mau tomtat thanhtich
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu