Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Đổi mới Giáo dục & Đào tạo
Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học PDF 打印 E-mail
周一, 2016年 10月 31日 09:00
GD&TĐ - Các phương pháp dạy học truyền thống luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng.

Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống

Trước hết người giáo viên cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, chẳng hạn như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình bày, giải thích trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập.

Tuy nhiên, các phương pháp dạy học truyền thống có những hạn chế tất yếu, vì thế bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học mới, đặc biệt là những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh.

Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học

Việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.

Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những hình thức xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức có những chức năng riêng.

Tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục, đặc biệt thông qua làm việc nhóm.

Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm rất đa dạng, không chỉ giới hạn ở việc giải quyết các nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức làm việc nhóm giải quyết những nhiệm vụ phức hợp, có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụng những phương pháp chuyên biệt như phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, dự án.

Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp bằng làm việc nhóm xen kẽ trong một tiết học mới chỉ cho thấy rõ việc tích cực hóa “bên ngoài” của học sinh.

Muốn đảm bảo việc tích cực hóa “bên trong” cần chú ý đến mặt bên trong của phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học tích cực khác.

Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết và giải quyết vấn đề) là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề.

Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, đó là tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức.

Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của học sinh. Các tình huống có vấn đề là những tình huống khoa học chuyên môn, cũng có thể là những tình huống gắn với thực tiễn.

Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc giải quyết các vấn đề nhận thức trong khoa học chuyên môn thì học sinh vẫn chưa được chuẩn bị tốt cho việc giải quyết các tình huống thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học giải quyết vấn đề, lý luận dạy học còn xây dựng quan điểm dạy học theo tình huống.

Vận dụng dạy học theo tình huống

Dạy học theo tình huống là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp.

Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội của việc học tập.

Phương pháp nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học điển hình của dạy học theo tình huống, trong đó học sinh tự lực giải quyết một tình huống điển hình, gắn với thực tiễn thông qua làm việc nhóm.

Vận dụng dạy học theo các tình huống gắn với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn hiện nay của nhà trường phổ thông.

Tuy nhiên, nếu các tình huống được đưa vào dạy học là những tình huống mô phỏng lại, thì chưa phải tình huống thực. Nếu chỉ giải quyết các vấn đề trong phòng học lý thuyết thì học sinh cũng chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Vận dụng dạy học định hướng hành động

Dạy học định hướng hành động là quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc và hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong quá trình học tập, học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành các sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và hoạt động tay chân.

Đây là một quan điểm dạy học tích cực hóa và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

Dạy học theo dự án là một hình thức điển hình của dạy học định hướng hành động, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố.

Trong dạy học theo dự án có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành động.

Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học

Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Việc sử dụng các phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ giữa phương tiện dạy học và phương pháp dạy học.

Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều khả năng ứng dụng trong dạy học.

Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning).

Phương tiện dạy học mới cũng hỗ trợ việc tìm ra và sử dụng các phương pháp dạy học mới. Webquest là một ví dụ về phương pháp dạy học mới với phương tiện mới là dạy học sử dụng mạng điện tử, trong đó học sinh khám phá tri thức trên mạng một cách có định hướng.

Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo

Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên, của người dạy và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn

Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì vậy bên cạnh những phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn được xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn.

Ví dụ: Thực hành là một phương pháp dạy học đặc thù quan trọng của môn Công nghệ; các phương pháp dạy học như làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mô hình, các dự án là những phương pháp chủ lực trong dạy học Công nghệ.

Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hóa, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và các phương pháp học tập trong bộ môn.

Như vậy có rất nhiều phương hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận khác nhau. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý.

Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

Nguồn thông tin: http://tinmoi24.com/mot-so-bien-phap-doi-moi-phuong-phap-day-hoc/news-50-4-28f2f1f5fb79aed9a8a26a38c3f62679

 
Chuyên gia mách nước 10 kinh nghiệm ôn luyện bài trắc nghiệm môn Toán đạt điểm cao PDF 打印 E-mail
周四, 2016年 10月 27日 20:38

Bắt đầu từ năm học 2017 trở đi, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi hình thức thi tự luận môn Toán sang hình thức thi trắc nghiệm ở kì thi Trung học phổ thông quốc gia. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến cả thầy và trò trong việc dạy, học và thi.

Với bề dày kinh nghiệm từ 35 năm dạy học và luyện thi, Tiến sĩ Lê Đình Định - Đại học Quốc gia Hà Nội, Cố vấn Hệ thống Giáo dục HOCMAI – đã đưa ra 10 ý kiến trao đổi cùng các em học sinh với mục đích giúp các em ôn, luyện bài thi trắc nghiệm môn Toán một cách hiệu quả nhất.

Thứ nhất: Sự khác biệt giữa bài toán tự luận và bài toán trắc nghiệm khách quan

a) Bài toán tự luận là yêu cầu học sinh phải tự trình bày lời giải một cách tuần tự với đầy đủ các bước để giải quyết vấn đề hoặc tìm ra ẩn số mà bài toán yêu cầu.

b) Bài toán trắc nghiệm khách quan có nhiều dạng, tuy nhiên trong bài thi THPT quốc gia sẽ chỉ xuất hiện câu hỏi dạng lựa chọn 1 trong 4 phương án. Tức là cho trước bốn phương án lựa chọn, đáp số bài toán là 1 trong 4 phương án A, B, C hoặc D. Trong đó, có một phương án đúng, ba phương án còn lại là các phương án nhiễu, yêu cầu học sinh chọn ra phương án đúng mà không cần trình bày các bước giải. Xin lưu ý cùng các em là có hai loại phương án nhiễu, đó là:

- Loại I (Nhiễu xa): Tức là phương án này tách với phương án đúng, học sinh dễ dàng tìm được đáp án ngay, ví dụ: đồ thị hàm bậc ba có 4 điểm cực trị.

- Loại II (Nhiễu gần): tức là phương án này gần giống phương án đúng, có khả năng gây “rối” cao cho học sinh. Để loại được phương án này học sinh cần phải có kiến thức cơ bản tốt và suy luận tốt.

Thứ hai: Những khó khăn giữa hai hình thức thi

a) Đối với hình thức tự luận: Học sinh thường vấp phải khó khăn đầu tiên là tìm ra hướng giải, sau đó là cách trình bày ngắn gọn, sáng sủa, mạch lạc… hoặc lời giải hay. Tuy nhiên, thời gian không bị gò bó như làm các câu trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, nếu không trình bày được lời giải đúng thì học sinh sẽ có thể không nhận được điểm tối đa cho bài này hoặc đúng đến đâu, sẽ nhận được điểm đến đó.

b) Đối với hình thức trắc nghiệm khách quan: Khó khăn lớn nhất là học sinh bị áp lực thời gian bởi học sinh phải vận dụng cả kiến thức và kĩ năng để tìm ra đáp án đúng trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Trong quá trình xem xét, phân tích đề thi minh họa, thầy Lê Đình Định nhận thấy việc phân bổ thời gian cho các câu hỏi theo mức độ Khó – dễ như sau:

✓ Câu hỏi dễ: thời gian làm bài là 1 phút

✓ Câu hỏi trung bình: thời gian làm bài là 2 phút

✓ Câu hỏi khó – cực khó: thời gian làm bài là 3,5 phút.

Nếu không chọn được chính xác phương án đúng ở một câu hỏi bất kì, học sinh có thể chọn ngẫu nhiên một phương án mà vẫn có thể có cơ hội được điểm ở câu hỏi đó.

Thứ ba: Phạm vi kiến thức thi trắc nghiệm trong bài thi THPT quốc gia

Kỳ thi THPT QG năm học 2016 – 2017, kiến thức được gói gọn trong chương trình lớp 12.

Thứ tư: Lĩnh vực kiến thức

Kiến thức trong kì thi THPT quốc gia bao gồm hai lĩnh vực: Giải tích và Hình học

a) Lĩnh vực giải tích bao gồm các phần kiến thức như sau:

- Hàm số và ứng dụng

- Mũ và Logarit

- Nguyên hàm – tích phân

- Số phức

b) Lĩnh vực hình học bao gồm các phần kiến thức như sau:

- Khối đa diện

- Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

- Phương pháp tọa độ không gian

Thứ năm: Cấp độ nhận thức

Bảng thống kê câu hỏi theo cấp độ nhận thức (Dựa trên Đề minh họa 5-10-2016)

STT

Chuyên đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng số câu theo chuyên đề

1

Hàm số

3

4

3

1

11

 

 

1,2,4

3,5,6,7

9,10,11

8

 

2

Mũ và Logarit

1

6

2

1

10

 

 

13

12,14,15,17,18,20

16,19

21

 

3

Nguyên hàm - Tích phân

1

3

3

 

7

 

 

22

23,25,26

24,27,28

 

 

4

Số phức

1

3

2

 

6

 

 

29

30,31,32

33,34

 

 

5

Khối đa diện - Mặt cầu mặt trụ

1

3

2

2

8

 

 

36

35,39,41

37,40

38,42

 

6

Phương pháp tọa độ không gian

2

3

3

 

8

 

 

43,44

45,46,47

48,49,50

 

 

 

Tổng số câu theo mức độ câu hỏi

9

22

15

4

50

 

Phần trăm kiến thức

52%

18%

22%

8%

100%

Thứ sáu: Học sinh cần lưu ý một số hướng chính giải bài Toán trắc nghiệm

Thứ bảy: Học sinh cần rèn luyện các yếu tố gì?

- Nắm vững các kiến thức cơ bản. Đây là yếu tố tiên quyết nhất để có thể hoàn thành bài thi.

- Hiểu rõ bản chất của từng khái niệm Toán học phổ thông.

- Sử dụng thành thạo máy tính Casio.

- Biết cách vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để xử lý các bài toán ở cấp độ vận dụng cao . Ví dụ bài toán tính lãi ngân hàng - Câu 21 Đề minh họa ra ngày 5/10/2016.

- Rèn luyện thật nhiều với các dạng bài/dạng đề có cấu trúc tương tự đề minh họa để quen với áp lực phòng thi và rèn được phản xạ, từ đó có thể giải quyết câu hỏi trong một khoảng thời gian ngắn.

Thứ tám: Quan niệm sai lầm

Nhiều người thường hay quan niệm, trong đề thi trắc nghiệm, các phương án đúng trong đề thi sẽ được phân bổ đều cho các phương án A, B, C, D; nên nếu chỉ chọn một phương án xuyên suốt cho cả bài thi thì ta cũng sẽ đươc 25% tổng số điểm toàn bài. Vậy, chúng ta sẽ cùng phân tích xem nhận định/quan niệm trên sai lầm như thế nào.

Đề thi sẽ được thiết kế theo kiểu chọn ngẫu nhiên từ hệ thống. Các câu hỏi và sự sắp xếp các phương án lựa chọn được xáo trộn trong quá trình chọn ngẫu nhiên từ hệ thống thành các đề thi. Do đó, với cùng một câu hỏi các học sinh khác nhau lại có đáp án đúng rơi vào các phương án khác nhau.

Dựa vào đề mẫu mà học tủ: hiện nay, đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12. Vậy với một đề mẫu mà Bộ công bố gồm 50 câu không thể nêu hết các vấn đề. Vì vậy, khi thi chính thức, kiến thức có thể lệch với đề mẫu.

Hơn nữa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, sự lan truyền và chia sẻ hệ thống các đề thi trên các trang mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Bởi lẽ, đề thi và các tài liệu được biên soạn bởi rất nhiều các cá nhân, tổ chức, trong đó có rất nhiều nguồn không đáng tin cậy, phần lớn là biên soạn không có căn cứ rõ ràng và không được kiểm duyệt bởi một cơ quan có thẩm quyền. Do đó, nếu không có kiến thức vững vàng, không hiểu rõ cấu trúc đề thi và bản chất thì học sinh rất dễ bị tin và theo dẫn đến sai lầm trong cả quá trình học và luyện.

Thứ chín: Chiến thuật làm bài thi trắc nghiệm

Như đã phân tích trong phần 2, áp lực của học sinh khi làm đề thi trắc nghiệm là hoàn thành các câu hỏi theo thời gian phù hợp. Học sinh cần tạo cho mình một chiến thuật làm bài thi trắc nghiệm. Để có thể làm tốt và giành được điểm cao, các em cần lưu ý những điểm chính như sau:

- Làm một lượt cả đề, với những câu dễ, chắc chắn về đáp án có thể khoanh luôn. Gặp câu khó, đừng quá mất thời gian mà hãy tạm bỏ qua và chuyển sang làm câu khác. Sau khi làm xong một lượt đề thi thì mới quay lại để làm tiếp câu đó. Làm được điều này sẽ giúp các em không bị bỏ sót và mất điểm ở những câu dễ do đã mất nhiều thời gian cho câu khó. Nên nhớ, dù là câu khó hay câu dễ thì học sinh chỉ có thể được tối đa 0,2 điểm cho 1 câu.

- Đối với các câu hình học ở mức độ đơn giản cần hạn chế vẽ hình và nếu phải vẽ thì cũng không cần vẽ quá cầu kì vì sẽ rất tốn thời gian, cố gắng tưởng tượng là chính.

- Ưu tiên làm trước các câu hỏi mà có sử dụng được máy tính Casio.

- Tăng cường rèn luyện các dạng bài mà sử dụng kỹ năng loại trừ để tìm ra được đáp án.

Thứ mười: Tài liệu quan trọng nhất là Sách giáo khoa lớp 12

Hiện nay, các tài liệu phục vụ thi trắc nghiệm khách quan rất nhiều; tuy nhiên, chưa thể đánh giá được vì độ phủ về kiến thức là quá rộng, có cả những phần ngoài chương trình thi. Vì vậy, mỗi tài liệu chỉ phù hợp với một phần của đề. Học sinh cần phải chọn lọc khi tham khảo, tránh ôm đồm và sa đà.

Học sinh có thể tự học, tự ôn luyện sau khi được trang bị kiến thức ở trường. Tuy nhiên, các em nên lựa chọn các khóa học của các hệ thống giáo dục có uy tín, có kinh nghiệm dạy học và ôn, luyện thi đại học để việc ôn, luyện hiệu quả.

Tiến sĩ Lê Đình Định

Đại học Quốc gia Hà Nội (Cố vấn Hệ thống Giáo dục HOCMAI)

Nguồn thông tin: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chuyen-gia-mach-nuoc-10-kinh-nghiem-on-luyen-bai-trac-nghiem-mon-toan-dat-diem-cao-20161026222413662.htm

 
Học sinh làm quen với đề thi trắc nghiệm PDF 打印 E-mail
周六, 2016年 10月 22日 11:02
GD&TĐ - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia 2017, nhiều địa phương đã chủ động, tập trung triển khai tập huấn đội ngũ giáo viên, tạo ngân hàng đề thi trắc nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Đặc biệt tổ chức dạy học cho học sinh theo định hướng cách ra đề thi của Bộ, cho các em làm quen với đề thi trắc nghiệm.

Học sinh làm quen  với đề thi trắc nghiệm

Bài kiểm tra trên lớp ra theo dạng đề trắc nghiệm

Trước những thay đổi của phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, dưới sự chỉ đạo của các Sở GD&ĐT, các trường đã có sự điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm không chỉ với học sinh lớp 12. Tất cả không ngoài mục đích chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho học sinh tham gia kỳ thi hai trong một để đạt kết quả cao nhất có thể.

Thực tế là thi trắc nghiệm hay tự luận, việc dạy và học không có gì thay đổi về chuẩn kiến thức. Tuy nhiên, với hình thức thi trắc nghiệm cần lượng kiến thức bao quát hơn thay vì tập trung sâu về một vấn đề, chuyên đề như thi tự luận. Do đó, cách dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh bắt buộc phải thay đổi theo.

Theo ông Nguyễn Minh Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT Tuyên Quang: Định dạng đề mà Bộ GD&ĐT đưa ra đã được Sở triển khai đến tận trường học, giáo viên và học sinh. Đề minh họa mới cả hình thức cũng như nội dung, có tính phân loại cao. Bởi bên cạnh những câu hỏi dễ cũng có câu hỏi khó so với học sinh. Việc Bộ định dạng đề thi sớm giúp cho các địa hương, trường học triển khai hiệu quả hơn trong việc dạy đảm bảo kiến thức chuyên môn cho học sinh khối 12, kiểm tra theo định dạng hướng của Bộ.

Thuận lợi của Tuyên Quang là định dạng cách thức ra đề thi trắc nghiệm cho học sinh đã được tập huấn hàng năm cho đội ngũ giáo viên. Năm học này, Sở đã tập huấn giáo viên toàn tỉnh đã được 5 môn, thứ Bảy và Chủ nhật này tập huấn cho giáo viên bộ môn Giáo dục công dân. Sau khi tập huấn cho giáo viên, phòng chuyên môn của Sở sẽ về trường kiểm tra, tư vấn, cơ bản giáo viên thực hiện được như yêu cầu đề ra. Sở cũng tổ chức hội thảo cấp cán bộ quản lý các trường học. Hơn nữa, các đề kiểm tra 45 phút của học sinh hoàn toàn thay thế bằng đề thi trắc nghiệm, đúng như dạng thức đề thi Bộ hướng dẫn.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi này. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập để nắm vững kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu tối thiểu, tránh học tủ, học vẹt. Tập trung cho học sinh tập dượt, làm quen với hình thức thi trắc nghiệm các môn Toán, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Ngoài ra Sở còn yêu cầu, các nhà trường cần điều chỉnh phương pháp dạy, học, kiểm tra đối với học sinh khối 10 và 11 để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về đổi mới thi theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Tạo nguồn ngân hàng đề thi

Thời điểm này nhiều địa phương đã tổ chức hội thảo, hội nghị tìm giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ngoài việc tổ chức dạy, học, tổ chức ngân hàng đề thi, cho học sinh làm quen với đề trắc nghiệm các môn học, kế hoạch tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12 cũng đã được lập sẵn theo lộ trình. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sẽ tổ chức cho học sinh thi thử THPT quốc gia trong học kỳ II của năm học này để các em làm quen với cách thi mới. Việc tổ chức thi thử được làm đúng các quy trình và nghiêm túc như Kỳ thi THPT quốc gia. Tùy vào điều kiện thực tế, các trường có thể đăng ký để học sinh tham gia thi thử. Tuy nhiên, để chuẩn bị câu hỏi cho các bài thi trắc nghiệm, Sở sẽ tập hợp các câu hỏi từ các trường THPT để thành lập ngân hàng đề thi và yêu cầu các trường lên kế hoạch chuẩn bị lịch thi chi tiết để có thông báo cụ thể.

Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Minh Luân cũng cho biết Sở sẽ sớm tuyển chọn những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, uy tín, thành lập Hội đồng bộ môn để xây dựng ngân hàng đề thi, nhất là đối với các môn lần đầu thi trắc nghiệm: Toán, Sử, Địa, Giáo dục công dân.

Khi tổ chức thăm dò ý kiến, nhiều thầy cô đang trực tiếp ôn luyện cho học sinh lớp 12 chia sẻ: Trước đây, thi tự luận, giáo viên giảng dạy chuyên sâu vào một số vấn đề, các nội dung trọng tâm của bộ môn. Còn với hình thức thi trắc nghiệm, học sinh cần nắm sâu vấn đề để vận dụng làm bài, phải học đều, nắm bao quát toàn bộ kiến thức; cùng với đó giáo viên phải rèn luyện cho học sinh thêm nhiều kỹ năng như tư duy vận dụng, tính toán, sàng lọc đáp án nhanh. Học sinh không nắm chắc kiến thức cơ bản, không rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm sẽ khó đạt điểm cao.

Nguồn thông tin: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-sinh-lam-quen-voi-de-thi-trac-nghiem-2453412-b.html

 
"Mấy chục năm qua chúng ta đã dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt" PDF 打印 E-mail
周六, 2016年 10月 22日 10:30

Trong suốt nhiều chục năm qua, chúng ta đang dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt. Và đây chính là nguyên nhân chính khiến việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường không hiệu quả.

dạy tiếng Anh, học tiếng Anh, cách học tiếng Anh, Đề án 2020
TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG HN. Ảnh: Lê Văn

Tại hội thảo nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học cho giáo viêntổ chức mới đây, TS Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG HN cho biết, trong môi trường sử dụng ngoại ngữ còn nhiều hạn chế như hiện nay thì việc tiếp xúc của học sinh với giáo viên (GV) trong lớp học là cơ hội rất tốt cho học sinh sử dụng ngoại ngữ.

Do đó, nếu như năng lực sử dụng ngoại ngữ của GV đảm bảo thì sẽ là kênh rất tốt để tạo cơ hội cho người học sử dụng và tiếp cận ngôn ngữ mà mình đang học. Từ đó, ông Minh cho rằng, để bồi dưỡng năng lực cho GV thì việc đầu tiên và cần phải nhấn mạnh chính là bồi dưỡng năng lực sử dụng ngôn ngữ trong lớp học.

Ông Châu Văn Thùy, Sở GD-ĐT Quảng Nam cho rằng, kết quả khảo sát giáo viên tiếng Anh thuộc địa bàn tỉnh cho thấy, kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của giáo viên yếu hơn các kỹ năng khác. Đây là lý do giáo viên tiếng Anh không sử dụng nhiều tiếng Anh trong lớp học. Từ đó, học sinh cũng không có nhiều cơ hội để nghe tiếng Anh.

Ông Thùy cũng cho rằng, việc bồi dưỡng tất cả các giáo viên đạt chuẩn và giữ được chuẩn là quá trình thường xuyên, lâu dài và tốn kém. Do đó, trước mắt cần tập trung vào bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ sử dụng trong lớp học, tập trung vào các dạng tiếng Anh giao tiếp phổ biến và hiệu quả trong các giờ học.

Trong khi đó, PGS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ cũng cho rằng, trong suốt nhiều chục năm qua, chúng ta đang dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt, và đây chính là nguyên nhân chính khiến việc dạy và học tiếng Anh trong nhà trường không hiệu quả.

Xuất phát từ thực trang trên, ông Đỗ Tuấn Minh cho rằng, trong việc bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh hiện nay có 4 từ khóa cần phải quan tâm: Thường xuyên, Hệ thống, Sát thực và Hiệu quả.

Ông Minh cho biết, hoạt động bồi dưỡng giáo viên hiện nay cần phải tiến hànhthường xuyên thay vì theo kiểu mùa vụ như hiện nay, nhất là thường tập trung vào mùa hè.

"Quá cực cho GV khi mà người người nhà nhà hỏi nhau đi nghỉ ở đâu thì họ lại là đi tập huấn ở đâu, bao giờ" - ông Minh nêu vấn đề. "Hoạt động bồi dưỡng GV cần phải được thay đổi để làm sao để làm sao nó trở thành hoạt động diễn ra thường xuyên trong cả năm học".

Bên cạnh đó, nội dung bồi dưỡng giáo viên phải được thiết kế theo hệ thốngnhất định. Các chương trình phải được sắp xếp thành các module để người GV sau khi được bồi dưỡng module ấy thì tích lũy tất cả kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ có thể áp dụng trong giảng dạy.

"Cần tránh tình trạng cũng người GV ấy nhưng nội dung bồi dưỡng của năm này lại lặp lại cái mà họ được bồi dưỡng đây đó một vài năm trước. Có khi nội dung bồi dưỡng năm sau dễ hơn, đơn giản hơn bồi dưỡng năm trước" - ông Minh nói.

Thứ ba, ông Minh cho rằng, nội dung các khóa bồi dưỡng cần phải thiết kế sát thực tế hơn.

"Bản thân chúng tôi là những người tổ chức bồi dưỡng GV cũng thấy mình đâu đó chưa làm được cái GV cần. Chúng tôi vẫn tổ chức các khóa bồi dưỡng với nội dung do mình nghĩ ra, mình nghĩ GV cần mà không khảo sát thực tế, đánh giá thực thế sau khóa bồi dưỡng".

Muốn sát với thực tế hơn thì phải làm thế nào? Theo ông Minh, hiện nay lý thuyết đã có, quan trọng là có dám hành động hay không?

Thứ tư, ông Minh cho rằng, nếu những điều trên làm tốt thì hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên sẽ tốt lên. Tuy nhiên, ông Minh cho rằng, cần phải thay đổi việc đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên trong đó đặc biệt quan tâm tới khâu "hậu bồi dưỡng".

Hiện nay, ít có đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cso cơ hội theo dõi giáo viên của mình khi họ quay trở về địa phương giảng. Hầu hết chỉ dừng lại ở các phiếu đánh giá mà phần lớn điền cho đủ thủ tục hoặc đánh giá theo hướng tích cực dù trong lòng không thấy thoải mái lắm.

Ông Minh cũng cho rằng, các hoạt động thanh tra, dự giờ hiện nay cần phải theo hướng đánh giá, khuyế khích các yếu tố tích cực để các giáo viên sau khi bồi dưỡng có thể thể hiện hay áp dụng những gì mình được học.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng đề xuất, cần phải thành lập các đơn vị chuyên trách bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh để hoạt động này hiệu quả hơn. "Hầu hết các đơn vị đều cử các giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng ên họ chỉ coi đó là công việc thứ 2 bên cạnh công việc giảng dạy ở đại học".

Để có được một trung tâm như vậy, theo ông Minh cần có đủ các yếu tố từ đội ngũ cán bộ cơ hữu, cơ sở vật chất, nội dung và phương thức tổ chức.

Điều quan trọng nhất, theo ôn Minh là giữa các đơn vị tham gia bồi dưỡng cho GV tiếng Anh cần có sự thống nhất với nhau để tạo ra mặt bằng chung trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho các GV.

Nguồn thông tin: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/may-chuc-nam-qua-chung-ta-da-day-tieng-anh-bang-tieng-viet-334485.html

 
"Không đổi mới giáo dục ào ào" PDF 打印 E-mail
周六, 2016年 10月 22日 10:26

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy tại các buổi làm việc phát triển giáo dục tại Lào Cai trong các ngày 17 và 18/10.

Do điều kiện địa bàn phân tán, khó đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, một số tỉnh miền núi phía Bắc đang có kế hoạch sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo cũng là 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học này.

Phùng Xuân Nhạ, Lào Cai, đổi mới giáo dục
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trong buổi thị sát Trường tiểu học Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Sau khi ghép trường, đã có 45 học sinh về trường chính học bán trú.

Tại Lào Cai, sau hơn 1 năm được phê duyệt quy hoạch, tỉnh đã đưa gần 2.000 học sinh ở điểm trưởng lẻ về học ở trường chính, sáp nhập được hơn 20 trường; nâng cấp 4 trường phổ thống dân tộc nội trú. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2020 sẽ sáp nhập 130 trường xuống còn 65 trường.

Theo ông Nguyễn Anh Ninh, giám đốc Sở GD-ĐT, việc sắp xếp lại này tạo hiệu quả đầu tư và sử dụng nguồn lực, bước đầu nâng được chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, Lào Cai đang xây dựng mô hình trường liên cấp từ mầm non tới THCS.

Tương tự, Hà Giang cũng đang thực hiện việc chuyển học sinh (trước mắt ở lớp 4 – 5) từ điểm trường trở về trường chính. Trong hơn 1 năm rưỡi, tỉnh đã xoá được 61 điểm lẻ trong số 1.088 điểm trường tiểu học, phát triển trường 10 trường nội trú thành mô hình liên cấp.

Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang cho biết, chỉ nhưng nơi nào chuẩn bị được các điều kiện mới chuyển, chứ không nôn nóng vì “bệnh thành tích”, nếu chuyển mà gây ra hệ luỵ thì không làm.

Tỉnh Lai Châu thì đã thực hiện việc sắp xếp từ năm 2011. Theo Phó Giám đốc Sở Hoàng Đức Minh, khi làm trường liên cấp phát sinh thiếu chỗ ở cho học sinh và các điều kiện đảm bảo đời sống khác như công trình vệ sinh, điện, nước...

Mới thực hiện sáp nhập các trường thành liên cấp được 2 tháng, tỉnh Yên Bái cũng nêu kiến nghị tương tự các địa phương như: chưa có điều lệ trường liên cấp mầm non tới THCS, cần có "chuẩn quốc gia" riêng cho các trường ở khu vực miền núi, bố trí nhân lực làm công tác quản sinh....

"Rất đáng hoan nghênh!" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói và cho biết thêm, Bộ GD-ĐT quan tâm tới công tác quy hoạch và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Tuy nhiên, nếu thực hiện không có chiến lược và bước đi phù hợp, bài bản sẽ phá vỡ quy hoạch, dẫn tới tình trạng lãng phí nguồn lực đầu tư.

Phùng Xuân Nhạ, Lào Cai, đổi mới giáo dục

Ông Phùng Xuân Nhạ tham gia giờ học tiếng Anh tại lớp học ngoài trời của Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (thành phố Lào Cai)

Bộ GD-ĐT sẽ có những chính sách thiết thực để sự hỗ trợ về chủ trương, chính sách đối với giáo dục vùng khó thực tế hơn, gần với điều kiện dạy và học hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường; đồng thời, triển khai công tác giáo dục vùng khó khăn một cách linh hoạt, bài bản, bám sát thực tế của các địa phương để nâng cao tính khả thi.

Người đứng đầu ngành giáo dục lưu ý cần tránh tình trạng làm ào ào, mạnh địa phương nào nơi ấy làm, phá vỡ chủ trương, quy hoạch của Bộ, của Trung ương, đồng thời không tranh thủ được sự đồng thuận của người dân, gây bức xúc trong xã hội như cách một số địa phương đã làm đổi mới giáo dục trong thời gian qua.

 

Nguồn thông tin: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khong-doi-moi-giao-duc-ao-ao-334780.html

 
«首页上页1234567下页末页»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD