Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 
Giới thiệu
Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan, thi đua tổng hợp và hành...

Công tác tổ chức - Cán bộ: Chủ trì việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong trường. Đề xuất, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí đội ngũ cán...Nguyễn Ngọc Trung STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 01 Nguyễn Ngọc Trung Trưởng phòng ĐTCQ: 08.38352020 - 179 Email: trungnn@hcmup.edu.vn Quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: - Cơ...

Nguyễn Thị Ngọc Bích STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 01 Nguyễn Thị Ngọc Bích Chuyên viên ĐTCQ: 08.38352020 - 213 Email: bichntn@hcmup.edu.vn Thực hiện các công việc: -  Quản lí, lưu trữ hồ sơ nhân sự của công chức, viên...

Nguyễn Thị Thanh Mai TT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 01 Nguyễn Thị Thanh Mai Chuyên viên ĐTCQ: 08.38352020 - 199 Email: maintt@hcmup.edu.vn Thực hiện các công việc: - Quản lí con dấu và chữ kí lãnh đạo trường, cán...

STT Họ tên - Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 01 Tô Thị Lan Hương Chánh văn phòng ĐTCQ: 08.38352020 - 175 Email: huongttl@hcmup.edu.vn -   Phụ trách và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Văn phòng Đảng ủy, VP Công đoàn,...